NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT – BÁNKITÓ FESZTIVÁL

Jelen feltételek szabályozzák a  Bánkitó Fesztivál Nonprofit Kft. (székhely: 1084 Budapest, Auróra utca 11.) (továbbiakban: „Szervező”) által a https://www.facebook.com/bankitofeszt oldalon keresztül kezelt és lebonyolított promóciókat, játékokat, illetve sorsolásokat. 

1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

1.1. A játékos a játékban való részvételével egyidejűleg és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a játékban részt kíván venni, jelen játékszabályzatot pedig teljes körűen megismerte, az ebben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, és ennek tényét írásban jelzi Szervezőnek, a Játékban nem vehet részt. 

1.2. A Játékban részt vehet minden a magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltő természetes személy. 

1.3. A Játékban nem vehetnek részt a szervező cég munkavállalói, a velük munkavégezésre irányuló jogviszonyban állók, és mindezen személyek Ptk. 685. b) pontban meghatározott közeli hozzátartozóit, illetve a Játék lebonyolításában részt vevő egyes közreműködők és azok hozzátartozói. 

2. JÁTÉKRA MEGHÍVÓ POSZTOK 

2.1. A Bánkitó Fesztivál, vagy együttműködő partnerünk Meta platformjainak – Facebook/Instagram – felhasználóit „Játékban”, „Nyereményjátékban” való részvételre invitáljuk a Bánkitó Fesztivál Meta platformjainak – Facebook/Instagram oldal – történő posztolással és annak reklámozásával. A poszt tartalmazza: 

2.1.1. A nevezés határideje (dátum). 

2.1.2. A nevezés menete. 

2.1.3. Az elérhető Nyeremények száma és típusa 

2.1.4. A Nyertes(ek) kiválasztásának menete 

2.2. Abban az esetben, ha konfliktus adódik ezen Feltételek és egy Játékra meghívó posztban rögzítettek között, a Játékra meghívó poszt feltételei az irányadóak. 

3. RÉSZVÉTEL 

3.1. A nevezésnek a játékra meghívó posztban megadott nevezési felhívás szerint kell történnie. A játékra meghívó posztban közölt eltérő instrukciók hiányában egy jelentkező csak egyszer vehet részt a játékban. Minden olyan nevezés, amely nem érkezik be a határidőig, vagy nem a nevezés menetével összhangban történik, nem jogosít fel a Játékban való részvételre. 

3.2. A műszaki hibából adódó, be nem érkezett nevezések nem jogosítanak fel a részvételre. Automata rendszer (pl. robotok és hasonlók) többszöri nevezésre való használata tilos és érvénytelen. 

4. NYERTES(EK) KIVÁLASZTÁSA 

4.1. A Nyertes kiválasztása az összes érvényesen nevező közül kerül kisorsolásra, a megadott időpontban, illetve a határidő lejárta után 7 munkanapon belül. 

4.2. Ha a Nevezőket arra kérjük, hogy válaszoljanak meg egy kérdést és a Nyeremény(ek) odaítélése az alapján történik, hogy melyik a legjobb vagy legkreatívabb válasz, a Nyertes(ek) kiválasztása egy általunk kijelölt zsűrivel történik. A zsűri döntése végleges és fellebbezésnek helye nincs. 

4.3. Ha a Nevezőket arra kérjük, hogy kommenteljenek, vagy kommentben jelentkezzenek egy poszt alatt, a Nyertesek kiválasztása random módon történik, az összes kommentelő közül véletlenszerűen választunk ki egyet.

4.4. A nyertesekkel a kapcsolatfelvétel direkt üzenettel történik a nyereményjáték kihirdetéséül szolgáló felületen keresztül – Facebook/Instagram felületek. A nyeremények feladása vagy átadása előtt minden Nyertes köteles igazolni személyazonosságát. A Szervező fenntartja a jogot új nyertesek kiválasztására, ha az eredeti nyertes az első értesítés után 1 munkanapot követően nem elérhető, vagy ha az eredeti nyertes nem igazolja kielégítő módon életkorát.

5. NYEREMÉNYEK 

5.1. Eltérő rendelkezés hiányában minden Nyeremény a Határidőtől számított 3 hónapon belül kerül kiküldésre, de legkorábban akkor, amikor a nyeremény kiküldésére szolgáló felület elérhetővé válik. Amennyiben a nyeremény nem kiküldhető elektronikus úton, annak személyes átvételéről a Határidőtől számított 7 napon belül tájékoztatjuk a Nyerteseket.A vonatkozó adók ettől eltérő nevezési feltétel hiányában a szervezőt terhelik. 

5.2. A szervező fenntartja a jogot, hogy azonos vagy nagyobb értékű alternatív nyereményt biztosítson, ha a meghirdetettek valamilyen okból nem elérhetőek. 

5.3. A nyeremény készpénzre nem váltható. 

5.4. A nyeremény átvétele – ettől eltérő közlemény hiányában – a megállapodott helyen történik. 

6. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

6.1. A felhasználók a játékban történő részvételükkel teljes körű felelősséget vállalnak, hogy az általuk küldött Üzenetben semmilyen módon nem sértik harmadik személyek jogait. 

6.2. Játékban való részvételnek vásárlás, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben meghatározott egyéb feltétel nem képezi az előfeltételét. A Játékban való részvétel tétfizetéshez nem kötött, így a Játék nem minősül a hivatkozott törvény szerinti szerencsejátéknak, az sem engedélyhez, sem bejelentéshez nem kötött. A Szervező tevékenysége nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. 

6.3. A Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a Játék tisztaságáért, jelen Játékszabály szerinti lefolyásáért. Ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a Játékszabály megszegésének gyanúja, vagy előre nem látott, elháríthatatlan külső ok (vis maior) merül fel, a Szervező, illetve megbízottja nem köteles helytállni azzal a személlyel szemben, aki a nyertest jogosulatlannak tartja a nyereményre, és nem köteles a Játékot megismételni, a nyertest kizárni. A Szervező ezen esetekben ugyanakkor fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják. 

6.4. A Játékban való részvételre és nyereményre csak az a személy jogosult, aki helyesen adta meg a Szervező számára a Játékos azonosításához szükséges adatokat. A Játékos által megadott adatok pontatlanságáért/ hiányosságáért/ hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a személyes kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 

6.5. A Játék használata során a Játékos tisztában van az elektronikus adatátvitel természetéből, korlátozott kapacitásából, korlátozott hozzáférésből, állásidőkből, technikai korlátokból, a Játék felhasználóinak esetleges nagy számából és az ezzel kapcsolatos esetleges technikai és üzemeltetési okokból adódó nehézségekkel. Mindezekre figyelemmel a Játék szünet- és hibamentességét a Szervező nem szavatolja, a Játékos a Játék alkalmazását kizárólag a saját kockázatára használja. A Szervezőt, illetve megbízottját a Játék alkalmazással összefüggésben adott információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért, továbbá a Játék alkalmazás felhasználói által tanúsított magatartásért felelősség nem terheli. 

6.6. A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről közleményt küld a Játékos elérhetőségére. A Szervező a Játékszabályt a Facebook oldalán teszi közzé. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben megváltoztassa. A megváltoztatott Játékszabályt azonnal közzéteszi a Facebook oldalán, a korábbi játékszabályzattal azonos helyen és módon. 

6.7. A Szervező a nyeremények tekintetében mennyiségi, minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti 

6.8. A Szervező a nyeremények megváltoztatásának jogát fenntartja.

6.9. Játékot visszaélésszerűen gyakorolja, illetéktelen előnyre tesz szert, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül nem veszi át, úgy a Játékos a Játékból kizárja magát, a nyertes a nyeremény átvételére nem jogosult. 

6.10. A Játékszabályra, a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. 

7. ADATVÉDELEM 

7.1. Játékosok az adatkezelés szabályait, illetve a Játékszabályt a Játékra történő jelentkezéssel elfogadják. A Játékosok a jelentkezéssel tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy: 

7.1.1 Nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza 

7.2.2 A megadott személyes adataikat a Szervező az adatkezelési szabályzatban meghatározottak szerint kezelje; 

7.2.3 A Játékosokról készült, a játékos főbb adatait, nyereményét bemutató jegyzőkönyvet a Szervező és/vagy megbízottja a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben, honlapján, Meta felületein -Facebook/Instagram oldalak – minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja, illetve az Interneten közzétegye a személyhez fűződő jogok maradéktalan betartása mellett (nem kerülhet sor a játékos elérhetőségi adatainak közzétételére). 

7.2. Feltétel nélküli hozzájárulását adja ahhoz, hogy Meta felületeken közzétett személyes adatát, jelen esetben Profiljának nevét, valós nevét, telefonszámát és postacímét, Szervező a Játék lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Adatvédelmi törvény) rendelkezéseinek megfelelően kezelje. 

7.3. Feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék során a Játék lebonyolítása érdekében felhasználja, továbbá, hogy azokat ezen célból az általa megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa. 

7.4. Az adatok feldolgozását a Szervező szigorúan bizalmasan, az Adatvédelmi törvény rendelkezéseinek maradéktalan betartásával végzi. 

7.5. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait a fentiek szerint kezelje, írásban bármikor indoklás nélkül kérheti adatai nyilvántartásból való törlését Szervezőtől a https://www.facebook.com/bankitofeszt oldal Üzenet alkalmazásával. A tiltó nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Játékos adatai a Szervező nyilvántartásából törlésre kerülnek. A Játékos a megadott Üzenet alkalmazásával kérheti adatai helyesbítését is. Amennyiben a Játékos adatai törlését a Játék időtartama alatt, illetve nyereményének átvétele előtt kéri, úgy a Játékos a Játékból kizárásra kerül, és a Játékos a nyeremény átvételére nem jogosult, helyébe tartaléknyertes lép. 

Budapest, 2022. december 6.