Adatkezelési Nyilatkozat

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A BANKITOFESZTIVAL.HU OLDAL HASZNÁLATÁHOZ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A bankitofesztival.hu webcímen elérhető honlapot a Bánkitó Fesztivál Nonprofit Kft. üzemelteti. A Bánkitó Fesztivál Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az adatbirtokosok jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

1. AZ ADATKEZELŐ

Cégnév: Bánkitó Fesztivál Nonprofit Kft.

Székhely: 1084, Budapest, Auróra utca 11.

Cégjegyzékszám: 01-09-278695

Adószám: 25499885-2-42

Bankszámlaszám: 16200010-10053470

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

E-mail elérhetőség: info@bankitofesztival.hu

2. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS IDŐTARTAMA

A honlap – a technikailag automatikus adatkezelésen túl (lásd alább) – bármilyen személyes adat megadása nélkül böngészhetők.

2.1. Sütik

Megtekintés során a honlap a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el.

Munkamenet sütik (session cookie)

A munkamenet sütik célja, hogy biztosítsák a technikai működés zavartalanságát, a könnyebb használatot és a minőségi felhasználói élményt a látogatók számára. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Analitikai sütik

A honlap használata során rögzítésre kerül az érintett számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – az érintett számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza és belőlük statisztikai adatokat hoz létre. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal. Az így rögzített adatokat kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, statisztikai információk gyűjtésére használjuk fel.

A honlap használata közben a Google Analytics mint harmadik fél is adatokat gyűjt sütik segítségével. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

2.2 Hírlevél feliratkozás

A honlapon lehetőség van hírlevélre való feliratkozásra. A hírleveleinket harmadik fél, a Mautic, mint adatfeldolgozó felhasználásával küldjük ki feliratkozóink részére. A honlapon elhelyezett feliratkozásra szolgáló űrlapokon a feliratkozónak kötelező megadnia e-mail címét, vezeték- és keresztnevét, és egy nevet, ahogyan őt megszólíthatjuk. A megadott személyes adatok valódiságáért a feliratkozó felel. A feliratkozáskor a felhasználónak egy visszaigazoló emailben kell a megadott linkre kattintania, melyet a feliratkozás sikeres beküldése érdekében kell megtennie, így adva aktív hozzájárulását ahhoz, hogy megadott adatait a hírlevelek kézbesítése céljából az adatfeldolgozó adatbázisában tárolhassuk.

A hírlevelek kiküldésének gyakorisága eseti. A hírlevelek a Bánkitó Fesztivál Nonprofit Kft. aktuális híreit, kampányait, programjait tartalmazzák.

Amennyiben a feliratkozott személy már nem tart igényt a hírlevélre, törölheti magát a hírlevélküldő adatbázisból a kiküldött hírlevelek végén található, jól látható „Leiratkozás” gombra kattintva.

3. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOGOZÁS, AZ ADATOKAT MEGISMERŐK KÖRE

A honlap látogatóinak személyes adatait az adatkezelő harmadik félnek nem adja át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő az esetleges hatósági adatkérések teljesítése előtt minden esetben megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

A felhasználók által a honlap használata közben megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férnek hozzá.

A technikai működés során automatikusan megismert adatokhoz az adatkezelőn kívül a Google mint analitika szolgáltató és egyben adatfeldolgozó fér hozzá. A Google adatvédelmi tájékoztatója itt olvasható.

A hírlevél kezelése során a feliratkozók személyes adatait az adatkezelő nem adja tovább, azokhoz ezen kívül csak a Mautic mint hírlevél küldésére használt szolgáltató és egyben adatfeldolgozó fér hozzá. Adatvédelmi tájékoztatójuk angol nyelven itt érhető el.

4. A FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI

4.1 A hozzáférés joga

Az adatbirtokos jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

4.2 A helyesbítéshez való jog

Az adatbirtokos jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az adatbirtokos jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

4.3 A törléshez való jog

Az adatbirtokos jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az adatbirtokosra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

4.4 Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatkezelőket, hogy az adatbirtokos kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

4.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatbirtokos jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

az adatbirtokos vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

az adatkezelés jogellenes, és az adatbirtokos ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az adatbirtokos igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

az adatbirtokos tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az adatbirtokos jogos indokaival szemben.

4.6 Az adathordozhatósághoz való jog

Az adatbirtokos jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

4.7 A tiltakozáshoz való jog

Az adatbirtokos jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor.

5. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Kérjük a honlap látogatóit, hogy ha úgy gondolják, a személyes adatai védelméhez fűződő jogai sérültek, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy panaszát megvizsgálhassuk és az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Amennyiben ilyen jogsértést tapasztalnak, polgári bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is lehetőségük van fordulni. A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az adatbirtokos a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

A Hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: http://naih.hu